وی گفت: تا کنون شرایط پخش دو بازی در روز و در ساعات 19و 30 دقیقه و 22و 30 دقیقه فراهم شده و تلاش می کنیم امکانات مناسب برای پخش بازی هایی که در طول روز برگزار می شود نیز فراهم شود.

پروین با اشاره به اینکه در تعاریف شهرسازی فضاهایی با عنوان فضاهای عمومی  وجود دارد که شهروندان بدون وجود تعاملی خاص با یکدیگر از این فضاها استفاده می کنند، افزود: این فضاهای عمومی در روند تکامل شهرسازی باید به فضاهای اجتماعی ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه در فضاهای اجتماعی فعالیت های مختلفی برای حضور شهروندان و ایجاد تعاملات اجتماعی انجام می شود، یادآور شد: فضاهای متعددی در مناطق مختلف شیراز وجود دارد که ظرفیتی مناسب برای تبدیل شدن به فضای عمومی و پس از آن به فضای اجتماعی محسوب می شود.