کاریکاتور شیرازه/ پتروشیمی های لاک پشتی فارس!

کاریکاتور شیرازه/ آمار اشتغال زایی کیلویی!