کد خبر: ۱۵۸۷۶۷
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۸ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۲
صیاد دل‌ها از زبان خواهر؛

احترام به والدین از برجسته‌ترین شاخصه‌های شهید علی صیاد شیرازی بود

خواهر شهید علی صیاد شیرازی، احترام به والدین را از برجسته‌ترین شاخصه‌های شهید شیرازی برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی در زندگی از ویژگی‌های اخلاقی صیاد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه» ، شهید علــی صیاد شــیرازی، ســال 1323 در شهرســتان درگـز بـه دنیـا آمـد. در ســال 1343 در کنکــور دانشــکده افســری شــرکت کــرد و پذیرفتــه شــد و ســرانجام در مهرمــاه 1346 در رســته توپخانــه، دانــش‌آموختــه شــد و بــا درجــه ســتوان‌دومــی وارد ارتــش گردیــد.

پــس از طــی دوره آموزشــی در شــیراز و اصفهــان بــه لشــکر تبریــز و ســپس لشــکر زرهــی کرمانشــاه منتقــل شــد.

شهید صیادشــیرازی پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی بــا بــرادر رحیــم صفــوی و حجت الاســلام ســالک آشــنا می‌شــود.اختـلاف او بـا فرماندهـان ارتـش موجـب آشـنایی بـا حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای (مدظله العالی) می‌گـردد و از ایـن جـا سرنوشـت صیـاد بـه کلـی تغییـر پیـدا کـرد.

پــس از حــوادث کردســتان، صیــاد بــا درجــه ســرگردی بــه همــراه ســردار صفــوی بــه غــرب اعــزام مـی‌گـردد و بـا هماهنگـی ارتـش و سـپاه، سـنندج را آزاد می‌کننــد. لیاقــت‌هــای ســرگرد در کردســتان موجــب می‌گــردد تــا بــا درجــه ســرهنگی بــه فرماندهــی عملیــات غــرب منصــوب گــردد.

اختلافــات وی بــا بنــی صــدر اولیــن رئیس‌جمهـوری اسـلامی موجـب برکنـاری او و خلـع دو درجــه می‌گــردد. امــا دیــری نپاییــد کــه بنــی صــدر ســقوط کــرد و شــهید رجایــی بــه ریاســت جمهوری رســید و ســروان بــا دو درجــه ارتقــاء بــه غــرب کشــور اعــزام مجــدداً می‌شــود.

شهید بــا تأسیس قــرارگاه حمـــزه سیدالشــهداء(س) ، لشــکرهای 64 ارومیــه و 28 کردسـتان و تیپ‌هـای 23 نیـروی ویـژه هوابـرد و تیـپ 30 گـرگان، شـهرهای بـوکان و اشـنویه را آزاد کـرد.

در هفتـم مهرمـاه 1360 بـه خاطر رشـادت‌ها و لیاقت‌هایـش توسـط رهبـر کبیـر انقـلاب امام‌خمینـی(ره) بـه فرماندهـی نیـروی زمینـی منصـوب شـد.

وی طــی هماهنگــی بــا ســپاه پاســداران انقــلاب اسـلـامی در عملیــات طریق‌القــدس، فتح‌المبیــن، بیت‌المقـدس، رمضـان، مسـلم‌بن‌عقیل، مطلع‌الفجر، محــرم، والفجــر 1، 2، 3، 4 و 8 و 9، عملیــات خیبــر و بــدر و قــادر شــرکت نمــود و پیروزی‌هــای بزرگــی را بــرای ایــران اســلامی بــه ارمغــان آورد کــه بی‌شــک در تاریــخ امــت اســلامی بــه عظمــت خواهــد مانــد.

شهید در مــرداد ســال 1365 از فرماندهــی نیــروی زمینـی اسـتعفا داد و بـا پیشـنهاد آیـت‌الله خامنـه‌ای ( دامت افاضاته) و تصویــب رهبــر انقـلـاب بــه ســمت نمایندگــی امــام در شـورای‌عالی دفـاع منصـوب شـد و در سـال 66 بـه درجــه ســرتیپی نایــل آمــد.

ســرتیپ صیادشــیرازی در ســال 67 در عملیــات مرصــاد کــه مرزهــای غــرب ایــران مــورد هجــوم منافقیــن قرارگرفتــه بــود شــرکت و بــا روحیه‌ای بسـیجی ضربـات محکمـی را بـر پیکـر مـزدوران منافـق وارد کـرد.

سـرانجام در مقـام جانشـینی ریاســت ســتادکل بــه خدمــت مشــغول شــد.

سـرتیپ صیـاد شـیرازی در مهـر مـاه سـال 1368بـه درخواســت رئیــس ســتاد فرماندهــی کل نیروهــای مســلح و موافقــت مقــام معظــم رهبــری بــه ســمت» معاونــت بازرســی کل نیروهــای مســلح « انتخــاب گردیــد و در شــهریور مــاه ســال 1372 بــا حکـم فرمانـده معظـم کل قـوا بـه سـمت «جانشـینی رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح» منصــوب شــد و در 16 فروردیــن 1378 همزمــان بــا عیــد خجســته غدیــر خــم بــه دســت مقــام معظــم رهبــری (مدظله العالی) بــه درجــه سرلشــگری نایــل آمــد.

سپس در روز بیســت و یکــم فروردیــن مــاه 1378 در مقابــل منــزل مســکونی خــود در تهــران مــورد هــدف عناصــر ضــد انقـلاب قــرار گرفــت و بــه فیــض شــهادت نایــل آمــد.

بر همین اساس این پایگاه تحلیلی خبری با توجه به سال‌روز شهادت این شهید بزرگوار گفتگوی تفصیلی با صدیقه صیاد شیرازی خواهر این شهید انجام داد.

احترام به والدین از برجسته‌ترین شاخصه‌های شهید علی صیاد شیرازی بود

وی ضمن اشاره به خصوصیات اخلاقی شهید صیاد شیرازی بیان کرد: شهید صیاد ویژگی‌های بسیار خاصی داشت از جمله اخلاص و فقط کار برای خدا می‌کردند و بعضی اوقات که مشکلاتی برایمان پیش می‌آمد شهید می‌گفت توکلتان تنها به خدا باشد و واقعا  بنده در طول زندگی همیشه وقتی به مشکلی برخورد می‌کردم به سخن شهید اعتنا می‌کردم و  مشکلات با توکل کردن بر خدا  حل می‌شد.

شیرازه: بارزترین خصوصیت شهید را بیان کنید؟

خواهر شهید:

ولایت‌مداری شهید صیاد شیرازی زبان زد بود چرا که یک ارتباط نزدیک با مقام معظم رهبری داشتند.

شیرازه : ارتباط شهید با رهبر معظم انقلاب چگونه بود؟

خواهر شهید:

وقتی شهید به خاک سپرده شد روز بعد از خاک سپاری قبل از  طلوع افتاب اصولاًخانواده بر سر مزار وی می‌آیند اما وقتی ما حضو پیدا کردیم رهبر معظم انقلاب زود تر از ما آنجا بودند و ما تعجب کردیم و پرسیدیم شما قبل از ما آمده بودید در جواب به ما گفتند: "دلم برای صیادم تنگ شده بود".

 این را هم میگویم که من قبلا یک بار رهبر را از دور دیده بودم اما وقتی از نزدیک ایشان را ملاقات کردم عبایشان را بوسیدم و از ایشان درخواست کردم دعا کنند .

شهید هروقت خدمت امام خامنه‌ای می‌رسید قلم و دفتر را همراه داشتند و وقتی بقیه به شهید می‌گفتند رسانه‌ها سخنان ایشان را چند بار پخش می‌کنند و چه نیاز به نوشتن است؟ شهید در پاسخ به آنها گفت: در مسیر محل کار بیانات مقام معظم رهبری را تحلیل و مطالعه می‌کنم و انعکاس می‌دهم که حرف امام خامنه‌ای زمین نماند.

نظم و برنامه‌ریزی شهید صیاد شیرازی منحصر به فرد بود مثلا کفش و پوتینش همیشه برق می‌زد و برنامه‌ریزی  خاصی در زندگی داشت و در یک دفترچه برنامه‌‌های روزانه خود را ثبت می‌کردند تا بر اساس نظم کارها پیش برود.

 با علما ارتباط نزدیک داشت و روزهای چهارشنبه به نزد علما رفته و درس می‌گرفت.

شیرازه: از لحظه شهادت برادر بگویید؟

خواهر شهید:

شهادت شهید صیاد شیرازی  یک برکت بود و او لایق شهادت، همیشه احترام به پدر و مادر می‌گذاشت.

یک خاطره از  همین اهمیت دادنش به پدر و مادر برایتان ذکر می‌کنم؛ چند روز قبل از شهادت بهش خبر دادم که مادر در مشهد مریض شده خودش را به مشهد رساند من کنار مادر در بیمارستان بودم.

 شهید عادت داشت هر وقت به مشهد می‌رفت، اول پابوس امام رضا برود، اما ان روز به احترام مادر، از آقا عذرخواهی کرد و خدمت مادر رسید  و شبانه روز پیش مادر ماند و مادر که خوب شد، بسیار خوشحال بود چرا که شهید صیاد شیرازی فرزند ارشد بود البته این را بگویم شهید بسیار کم می‌خوابید و خواب‌هایش به صورت نشسته بود .

احترام به والدین از برجسته‌ترین شاخصه‌های شهید علی صیاد شیرازی بود

شیرازه: توصیه شما به مردم و  مسئولین چیست؟

 خواهر شهید:

از مسئولان می‌خواهم  همان‌طور که شهید صیاد به بیانات رهبری توجه و عمل می‌کرد همچون شهید بیانات حضرت اقا را عملی کنند و از مردم می‌خواهم که در کنار رهبر باشند و دغدغه رهبری را داشته باشند و همچنین مردم باید مشکلاتشان را بیان و مطالبه کنند.

شیرازه:نظرتان را درمورد حجاب بیان کنید؟

خواهر شهید:

حضرت آقا در سخنرانی نوروز فرمودند: که حجاب یک واجب شرعی است و اکنون حجت برما روشن است و باید  منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم، خوشبختانه دو کلیپ از شیرازی‌ها درمورد حجاب دیدیم که بسیار خوشحال شدم و با خودم گفتم احسنت به مردم شیراز که به مساله حجاب اهمیت می دهند.

به گزارش شیرازه، ذکر یک خاطره از شهید صیاد شیرازی؛ در آسمان کردستان بودیم و سوار بر هلی‌کوپتر. دیدم شهید صیاد مدام به ساعتشان نگاه می‌کرد.علت را پرسیدم، گفت: وقت نماز است و همان لحظه به خلبان اشاره کرد که همین‌جا  فـرود بیا تا نمازمان را اول وقـت بخـوانیم.

خلبان گفـت: ایـن منطقه زیاد امن نیست، اگـر صلاح می‌دانید تا رسیدن به مقصد صبـر کنیم.شهیـد صیـاد پاسخ داد: هیـچ اشکـالی نـدارد! مـا باید همین ‌جا نمازمان را بخوانیم.خلبان اطاعت کرد و هلی‌کوپتر نشست. با آب قمقمه‌ای که داشتند وضو گرفتیم و نمــاز را به امــامت ایشـان اقامه کردیم.

وقتــی طلــبه‌های شیـراز از آیت‌الله بهاءالدینی درس اخـلاق خواستند؛ ایشـان فـرمودند: بروید از صیاد شیـرازی درس زندگی بگیرید، اگر صیاد شیرازی شدید، هم دنیا را دارید و هم آخرت را.

انتهای پیام/224224

نظرات بینندگان