کد خبر: ۱۴۰۶۱۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۸ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
جای خالی فارس در شورای ملی زعفران؛
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: فارس باید تلاش کند که در شورای ملی زغفران عضو ثابت ودائم داشته باشد.برای برند سازی زعفران فارس برنامه داشته باشیم و از ثبت برند‌ زعفران فارس با تخصیص بودجه حمایت کنیم.
در ایران کالاها و محصولات بسیاری وجود دارد که با دستان پرتوان مردم ایران تولید می شود اما با نبود برنامه ها و مشوق های لازم به کام کشورهای خارجی تمام می شود، یک نمونه بارز آن هم تولید زعفران ایرانی به خصوص زعفران فارس می باشد که در بی توجهی برخی مسئولین رنگ و بوی واقعی خود را برای شهرت جهانی از دست داده است.

در ادامه صحبت های مهندس شعرا،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  کشاورزی شیراز را در گفت و گو با خبرنگار "شیرازه"،در خصوص جفایی که به زعفران ایرانی می شود می خوانید:
جای خالی فارس در شورای ملی زعفران/عدم استفاده همزمان از نیروهای متخصص دولتی،خصوصی و مردمی در این استان/محصولی که با نام ایرانی تولید و به کام خارجی تمام می شود/ رنگ باختن «زرپران» در عدم مطالبه گری ها
 پیش نیاز پرداختن به موضوع جهش تولید در کشت گیاهان بهادار مانند زعفران آنست که وضعیت تولید این محصول را در ایران و جهان را بدانیم و ببینیم جایگاه کشور ما در تولید زعفران و صادرات آن چگونه است؟

در ابتدا به تاریخچه کشت زعفران یا «زرپران» اشاره می کنم،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﯾﺮاﻧﯿﺎن از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺗﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز ﻫﻤـﻮاره از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه هاي زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ زﻋﻔــﺮانزارﻫــﺎي ﺟﻬــﺎن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ کشور ما در استان ﻫﻤــﺪان می باشد و البته این محصول ارزشمند در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ در استان های ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﻗﻢ، ري، اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ زﻋﻔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﯽﺷـﺪه اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻧ ﻬﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪي ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ شده اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﻌﻮدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑه ﻄـﻮري ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  1352 ﺳـﻄﺢ زﯾـﺮ ﮐﺸـﺖ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ 3150 ﻫﮑﺘﺎر و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺣﺪود 17/5 ﺗﻦ ﺑﻮده، ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ در ﺳـﺎل  1398 سطح زیر کشت زعفران در ایران به  188 هزار هکتار رسیده و این رقم در سال زراعی 1397 به میزان  115 هزار هکتار شده است.

رتبه 17 با وجود تولید حدود 90 درصد زعفران دنیا !
حال که وضعیت تولید زعفران در ایران مشخص شد، بفرمائید که آمار تولید زعفران در جهان به شکل می باشد؟
در سال گذشته 122  هزار هکتار زعفران در دنیا کاشته شد که  115 هزار هکتار آن مربوط به ایران می باشد وحسب قانون ششم توسعه این مقدار باید با 20% افزایش به 400 تن برسد و زیر کشت آن به حدود 150.000هکتار توسعه یابد.البته كشورهاي توليد كننده زعفران شامل ايران با مساحت 115.000 هكتار و توليد 336 تن، هند با پنج هزار و 707 هكتار و توليد 22 تن و يونان با مساحت يك هزار و 800 هكتار و توليد 7.2 تن می باشد و نکته مهم آن است که ایران ۸۸.۸ درصد از زعفران جهان را تولید می کند، با این وجود جایگاه ایران در تجارت جهانی آن هفدهم است.

کشت زعفران در فارس در چه وضعیتی است؟
برای این که به واقعیت های کشت زعفران در فارس برسیم ابتدا می بایست مقدار عرصه اراضی قابل کشت استان، میزان سطح زیر کشت زعفران و تناژ تولید زعفران را در چهار استان خراسان ها و فارس بدانیم،بسنجیم و نتیجه گیری کنیم.درخراسان رضوی کل مساحت قابل کشت 900.000هکتارکه مساحت کشت زعفران آن  82.740هکتار ومیزان زعفران تولیدی آن 258 تن می باشد.در استان خراسان شمالي کل مساحت قابل کشت 327.700هکتارکه مساحت کشت زعفران آن 2190هکتار ومیزان زعفران تولیدی آن 8.800 تن می باشد.

درخراسان جنوبی نیز کل مساحت قابل کشت 137.876هکتارکه مساحت کشت زعفران آن  15.754 هکتار و میزان زعفران تولیدی آن 51.100 تن می باشد.در فارس هم کل مساحت قابل کشت 1.100.000 هکتارکه حدود825.000هکتا اراضی کشاورزی و 385.000 هکتار باغات هستند. ﻣﯿﺰان ﮐـﻞﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از 14 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ زراﻋﯽ ﺣﺪود 11/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗـﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 2/5 میلیون ﺗﻦ می ﺒﺎﺷﺪ که این حجم تولید محصولات زراعی وباغی باعث شده که فارس رتبه های متعددی در کاشت و برداشت محصول داشته باشد اما در موضوع خاص زعفران متاسفانه بشدت عقب هستیم.

علیرغم آنکه طبق تحقیقات گسترده که در سال 91  در فارس انجام شد و مشخص گردید که در 12 شهرستان استان قابلیت کشت زعفران وجود دارد اما متاسفانه تا چند سال به آن تحقیقات توجه نشد و با تغییراتی که در سازمان جهاد فارس انجام گردید به این مهم توجه شد و نهایتا  سطح زیر کشت این محصول در سال گذشته در استان فارس820 هکتار و تولید آن 3600 کیلوگرم بوده است.البته مشوق هائی توسط سازمان جهاد فارس برای ترغیب کشاورزان به کشت زعفران انجام شده، مانند از محل تبصره 18 که به ازای کاشت هر هکتار زعفران در فضای باز 70 میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان پرداخت می‌شود،چرا که این نوع مشوق ها تاثیر مطلوبی در افزایش کشت زعفران خواهدداشت.

لطفا در پایان جمع بندی بفرمائید:
عدم استفاده همزمان از نیروهای متخصص دولتی،خصوصی و مردمی
استان های موفق در صادرات از هر سه نیروی خود که نیروی بخش دولتی، خصوصی و نیروی بخش مردمی ( نمایندگان مجلس)  هستند، استفاده مطلوب وهماهنگ می برند اما این اتفاق در فارس هرگز نیفتاده است .علت آن که بخش تولید  محصولات کشاورزی  ورتبه های کشوری در فارس موفق بوده است آنست که تابع سیاست های دولت عمل کرده و  چون هیچ مطالبه گری از بخش خصوصی نداشته،طبق انتظارات وزارت جهاد کشاورزی اعمال مسئولیت کرده است .
محصولی که با نام ایرانی تولید و به کام خارجی تمام می‌شود/ عدم استفاده همزمان از نیروهای متخصص در فارس
دخل و تصرف بخش دولتی در حوزه کشاورزی فارس
بخش خصوصی فارس بجای آنکه انتظارات خود را بردولتی ها تحمیل کند و حتی درتعیین ریاست جهاد کشاورزی استان و مدیران زیرمجموعه آن نقش موثری داشته باشد،یک بازنشسته دولتی را از جهادکشاورزی استان آورده و مسئول کشاورزی بخش خصوصی کرده است .با این احوال چه انتظاری می شود داشت؟

شورای گفتگو بهترین محل برای مطالبه گری بخش خصوصی
بهترین محل برای مطالبه گری بخش خصوصی در شورای گفتگو می باشد.درآن شورا، بخش خصوصی باید مطالبه گرانه ظاهر شود و استاندار را متقاعد کند که کارگروه تولید زعفران را در شورای کشاورزی استان ایجاد کند و درآن کارگروه افزایش 25% عرصه و برداشت وصادرات زعفران در برنامه ششم توسعه مصوب شود. درشورای گفتگو مصوب شود که ایرلاین هایی که بیس آن ها در فرودگاه شیراز می باشد یک هواپیما کارگو با تخفیف 50% برای صادرات در اختیار صادرکنندگان قرارگیرد،همچنین سازمان کشتیرانی موظف به تامین کانتینرهای یخچالدار بشود.

نیاز فارس به دیگر استان ها در کشت پیاز زعفران
همگام با افزایش سطح زیر کشت زعفران باید مزارع کشت پیاز زعفران هم در سطح نیازهای فعلی وبرنامه های آتی استان ایجاد شود تا محتاج استان های خراسان نباشیم.

زعفران به اسم ایرانی به کام خارجی!
از همین ابتدای کار کشت زعفران تلاش شود که ازخام فروشی و عمده فروشی آن در قالب بسته بندی های بزرگ و فله فروشی(فاقد کیفیت لازم)  جلوگیری شود زیرا تجربه نشان داده که زعفران ایران به صورت  فله ای به کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، امارات، افغانستان و ... رفته و در این کشورها با بسته بندی مجدد در قالب برندهای معتبر جهانی به بازار ارائه می شود، این مسائل در بلند مدت باعث کاهش قیمت و ضربه خوردن برند زعفران فارس خواهد شد.

نبود مشوق ها برای بسته بندی زعفران
همراه با مشوق های کشت زعفران، مشوق های صادراتی بصورت بسته بندی هم پیش بینی شود تاصنعت بسته بندی زعفران استان رشد کند.

جای خالی فارس در شورای ملی زعفران
فارس باید تلاش کند که در شورای ملی زغفران عضو ثابت ودائم داشته باشد.برای برند سازی زعفران فارس برنامه داشته باشیم و از ثبت برند‌ زعفران فارس با تخصیص بودجه  حمایت کنیم.
بنابراین،تا زمانی که بجای مکاتبات مطالبه گرانه، گزارشات رنگین کمانی به مقامات استان وکشور ارایه می شود نباید انتطار نقش آفرینی بخش خصوصی در عرصه مدیریت استان داشته باشیم.
انتهای پیام/برچسب ها: شعرا ، زعفران ، فارس
دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: