کد خبر: ۵۱۱۶۲
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۰ - ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
شیرازی ها می توانند برای دریافت سبد کالا به آدرس های زیر دریافت شده از سایت یارانه کالا مراجعه نمایند. دریافت سبد کالا منوط به ارائه کارت ملی و کارت بانکی سرپرست خانوار که وجه یارانه به آن واریز می‌شود به مراکز توزیع است.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه شهروندان شیرازی می توانند با مراجعه به مراکز زیر نسبت به تحویل سبد کالا اقدام کنند.
بنا به اعلام سامانه اطلاع رسانی سبد کالای حمایتی وزارت صنعت و معدن و تجارت آدرس مراکز توزیع به شرح زیر است:

ردیف نام فروشگاه نشانی شماره تماس
1 رفاهـشيرازـحافظـ8 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
2 رفاه حافظ شيراز تقاطع بلوار پاسداران و بلوار شهيد باهنر جنب پارک کودک ـفروشگاه رفاه مرکزي 0711_8301003
3 رفاه قصرالدشت شيرازـفلکه قصرالدشتـابتداي خ همت شمالي 0711_6312171
4 فرهنگيان تعاوني فرهنگيان 0722_2622154
5 فرهنگيان خيابانفرصتشيرازيخيابانفاضلروبرويمجتمعفرهنگيان 7225268
6 رفاه بلوارعدالتخفرگازمتريدستغيب 7118345821
7 تعاوني مصرف فرهنگيان زرقان خيابان شهيدمطهري جنب اداره آموزش وپرورش 0712-4224873
8 تعاوني فرهنگيان زرقان2 زرقان خيابان شهيد صادقي 7124222056
9 فرهنگيان فارس شيرازـفلکه سردخانه 20 متري فاضل فروشگاه فرهنگيان روبه روي مجتمع فرهنگي 7117225268
10 فروشگاه اتکا 2 بلوار زرهي نبش بلوار باغ حوض ط زيرين پديده فرش 8314505
11 فروشگاه رفاه حافظ شيراز جنب بوستان ود 7118301008
12 تعاوني فرهنگيان شهيد رجايي شيراز ب آزادي خ ارم 20متري عرفان جنب آموزش وپرورش عشاير از ي سمت به وچه بابابستني 7112297740
13 فروشگاه رفاه چنچنه شيراز فل ه گاز خ جهاد شاورزي جنب بان سامان 7112278818
14 پوشاک اسکادا شيراز معالي اباد مرکز تجاري الوند پلاک 32 0711-6340965
15 فرهنگيان شيراز خ تيموري نرسيده به فلکه فروشگاه فرهنگيان 0711-2249431
16 فروشگاه سپهر الکترود فلکه فخر اباد فروشگاه سپهر الکترود 0711-8391470
17 فروشگاه رفاه م قصرالدشت ابتداي خ همت 0711-6315692
18 اتحاديه امکان بلوار فرصت شيرازي فلکه سردخانه جنب خانه کارگر 0711-7246001
19 فروشگاه سپهر خيابان قصر دشت روبروي پوستچي پاساژ گل گشت پلاک 21 0711-2305115
20 شيراز رفاه خ تيموري نبش کوچه اداره برق 0711-2227618
21 اتحاديه مصرف فرهنگيان فارس تل پروس بلوار مقر جنب مدرسه فرهنگيان خيابان لاوان 7117390556
22 رفاه غدير يک فلکه مصدق 0711-2223815
23 رفاه غدير فلکه مصدق 0711-2223815
24 رفاه غدير دو فلکه مصدق 0711-223815
25 رفاه شيراز خ امام خ دستغيب 8345821
26 فروشگاه سپهر شيراز چهارراه خيرات مرکز خريد سپهر دومين مغازه سمت راست 0711-2359176
27 تعاوني فرهنگيان استان فارس شيراز 35 متري شهداي ارتش خ لاوان 7117390556
28 تعاوني فرهنگيان ـ ـ ـ سمت راست درب اول ـ 35 متري مفر 20 متري لاوان ـ هتل پرويس ـ ـ شيراز ـفارس 7117364767
29 رفاه قصرالدشت ـ ـ ـ ـ ابتداي خ ايمان شمالي ـ ميدان قصر الدشت ـ ـ شيراز ـفارس 7116312171
30 رفاه حافظ ـ ـ ـ ـ جنب پارک کودک ـ تقاطع بلوار پاسداران و بلوار شهيد باهنر شمالي ـ ـ شيراز ـفارس 7118301003
31 اسکاد شيراز ـ ـ ـ ـ بلوار جانبازان داخل پودنک 30متري سوم سمت راست ـ بلوار مدرس ـ ـ شيراز ـفارس 7117207879
32 تعاوني مصرف فرهنگيان ناحيه43 شيراز ـميدان وليعصر عج اموزش وپرورش ناحيه4شيراز 7117412091
33 تعاوني مصرف فرهنگيان ناحيه42 شيراز ـميدان وليعصر عج اموزش وپرورش ناحيه4شيراز 7117412091
34 تعاوني مصرف فرهنگيان ناحيه41 شيراز ـميدان وليعصر عج اموزش وپرورش ناحيه4شيراز 7117412091
35 فروشگاه اتکا شيراز4 فارس شيراز خ سپاه شمالي جنب دادسراي نظام 7117384450
36 فروشگاه اتکا شيراز3 فارس شيراز خ سپاه شمالي جنب دادسراي نظام 7117384450
37 فروشگاه اتکا شيراز2 فارس شيراز خ سپاه شمالي جنب دادسراي نظام 7117384450
38 فروشگاه اتکا شيراز1 فارس شيراز خ سپاه شمالي جنب دادسراي نظام 7117384450
39 صندوق رفاه روستايي شيراز خ قصردشت سه راه عفيف ابا 6265601
40 صندوق رفاه روستايي شيراز خ قصردشت سه راه عفيف ابا 6265601
41 فرهنگيان فرهنگيان 8326507
42 چاي سبز رفاه چهارراه پارامونت مجتمع تجاري زيتون ط زيرزمين 2352608
43 تعاوني فرهنگيان بوانات سوريان خ جمهوري اسالمي 3223262
44 فروشگاه شهروند شهر فرهنگيان با هنر جنوبي روبروي 45 متري پ 41 8236182
45 رفاهـشيرازـحافظـ11 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
46 رفاهـشيرازـحافظـ01 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
47 رفاهـشيرازـحافظـ9 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
48 رفاهـشيرازـحافظـ7 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
49 رفاهـشيرازـحافظـ6 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
50 رفاهـشيرازـحافظـ5 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
51 رفاهـشيرازـحافظـ4 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
52 رفاهـشيرازـحافظـ3 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
53 رفاهـشيرازـحافظـ2 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
54 رفاهـشيرازـحافظـ1 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
55 بهداشتيرفاهـشهروند خـانقلابـروبروـسينماـابوذرـداخلـکـسمتـچپـمغازهـهشتم 2230112
56 رفاهـشيرازـچنچنهـ2 شيراز4راهـچنچنه 0711-2278818
57 رفاهـشيرازـچنچنهـ1 شيرازـ4راهـچنچنه 0711-2278818
58 اسکادا خـطالقانيروبرويداراييبازارـروزـفرعيآخر 0711-2236475
59 شيرازـرفاه 1ـشيرازـخـتيموري 2243572
60 شرکت تعاوني فرهنگيان خرامه روبروي بانک تجارت 7124622797
61 رفاه شيراز فسا 2 فسا خيابان امام خميني نبش کوچه برگ سبز مجتمع مسکوني تجاري رضا 7318301001
62 تعاوني مصرف فرهنگيان ناحيه 4 ش ،،،، 7112249515
63 رفاه شيراز فسا 1 فسا خيابان امام خميني نبش کوچه برگ سبز مجتمع مسکوني تجاري رضا 7318301001
64 رفاه شيراز چنچه 4 شيرازچهارراه چنچنه 2278818
65 رفاه شيراز چنچه 3 شيرازچهارراه چنچنه 2278818
66 رفاه شيراز چنچنه 2 شيرازچهارراه چنچنه 2278818
67 رفاه شيراز چنچنه 1 شيراز چهارراه چنچنه 2278818
68 رفاه شيراز مرودشت 2 شيراز مرودشت فروشگاه رفاه 7282228050
69 رفاه شيراز مرودشت 1 شيراز مرودشت فروشگاه رفاه 7282228050
70 رفاه شيراز حافظ 16 شيراز بلوار پاسداران 8301001
71 رفاه شيراز حافظ 15 شيراز بلوار پاسداران 8301001
72 رفاه شيراز حافظ 14 شيراز بلوار پاسداران 8301001
73 رفاه شيراز حافظ 13 شيراز بلوار پاسداران 8301001
74 رفاه شيراز حافظ 12 شيراز بلوار پاسداران 8301001
75 رفاهـشيرازـحافظـ31 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
76 رفاه شيراز حافظ 11 شيراز بلوار پاسداران 8301001
77 رفاه شيراز حافظ 10 شيراز بلوار پاسداران 8301001
78 رفاه شيراز حافظ 9 شيراز بلوار پاسداران 8301001
79 رفاه شيراز حافظ 8 شيراز بلوار پاسداران 8301001
80 رفاه شيراز حافظ ، بلوار پاسداران 8301001
81 رفاه شيراز حافظ 6 شيراز بلوار پاسداران 8301001-5
82 رفاه شيراز حافظ 5 شيراز بلوار پاسداران 8301001-5
83 رفاه شيراز حافظ 4 شيرازبلوار پاسداران 8301001
84 رفاه شيراز حافظ 3 شيراز بلوار پاسداران 8301001-5
85 رفاه شيراز حافظ 2 شيراز بلوار پاسداران 8301001-5
86 رفاه شيراز حافظ 1 شيراز بلوار پاسداران 8301001-5
87 فرهنگيان تعاوني فرهنگيان 7222622154
88 اتحاديه فرهنگيان فارس شيراز آخر شيشه بري ميدان 12 فروردين 35 متري شهداي ارتش خ لاوان سمت راست پ2 0711_7381301
89 اتحاديه فرهنگيان فارس شيراز آخر شيشه بري ميدان 12 فروردين 35 متري شهداي ارتش خ لاوان سمت راست پ2 0711_7381301
90 تعاوني کارکنان اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان فا فارس ميدان12 فروردين 35متري شهداي ارتش 20 متري لاوان اتحاديه فرهنگيان استان فارس 0711_7390556
91 فروشگاه رفاه شهداي قايميه فارس قايميه بلوار خليج فارس 711_8301001
92 رفاهـشيرازـحافظـ21 بلوار ـ پاسداران 0711-8301001
93 فروشگاه رفاه فساأ فارس فسا خيابان امام خميني نبش کوچه برگ سبز 731_8301001
94 فروشگاه رفاه آباده فارس شهرستان آباده خيابان امام خميني نبش ميدان شهيد منتظري فر 751_8301001
95 فروشگاه شهروند مرکزي خيابان نادر نبش کوچه 19 0711_2335679
96 اتکافرهنگيان صفاشهر ـعامليت ثابت شيراز شهرستان ده بيد خ امام خميني جنب نيروي انتظامي 0752_3523522
97 رفاه چنچنه شيراز شيرازـخ چنچنه 0
98 رفاه هخامنش شيراز پشت باغ دلگشا ميدان امام خميني 20 متري حافظ 0711_7328859


 

آدرس شماره تماس
بلوار فرصت شيرازي فلکه سردخانه جنب خانه کارگر 0711-7246001
شيراز آخر شيشه بري ميدان 12 فروردين 35 متري شهداي ارتش خ لاوان سمت راست پ2 0711_7381301
تل پروس بلوار مقر جنب مدرسه فرهنگيان خيابان لاوان 7117390556


ـ ـ ـ ـ بلوار جانبازان داخل پودنک 30متري سوم سمت راست ـ بلوار مدرس ـ ـ شيراز ـفارس 7117207879
خـ طالقاني روبروي دارايي بازارـروزـ فرعي آخر 0711-2236475
شيرازنرسيده به پليسراه پل فساميدان مرکزي ميوهوتره بارشيرا 7205579
خ ـانقلابـ روبروـسينماـابوذرـداخل ـک ـسمتـ چپـ مغازهـ هشتم 2230112
شيراز معالي اباد مرکز تجاري الوند پلاک 32 0711-6340965


ـ ـ ـ سمت راست درب اول ـ 35 متري مفر 20 متري لاوان ـ هتل پرويس ـ ـ شيراز ـفارس 7117364767


شيراز ب آزادي خ ارم 20متري عرفان جنب آموزش وپرورش عشاير از ي سمت به وچه بابابستني 7112297740
فارس ميدان12 فروردين 35متري شهداي ارتش 20 متري لاوان اتحاديه فرهنگيان استان فارس 0711_7390556
شهرک گلستان ابتداي خيابان معزي 0711-2255768


،،،، 7112249515
شيراز ـميدان وليعصر عج اموزش وپرورش ناحيه4شيراز 7117412091
چهارراه پارامونت مجتمع تجاري زيتون ط زيرزمين 2352608
شيراز ـ خيابان لطفعلي خان زند ـ بين سه راه انوري و چهار راه خيرات ـ جن 7112303950
شيراز خ امام خ دستغيب 8345821
بلوارعدالت خ فرگاز متري دستغيب 7118345821
ـ ـ ـ ـ جنب پارک کودک ـ تقاطع بلوار پاسداران و بلوار شهيد باهنر شمالي ـ ـ شيراز ـفارس 7118301003
شيراز چهارراه چنچنه 2278818
فسا خيابان امام خميني نبش کوچه برگ سبز مجتمع مسکوني تجاري رضا 7318301001
شيراز مرودشت فروشگاه رفاه 7282228050
فلکه مصدق 0711-2223815


ـ ـ ـ ـ ابتداي خ ايمان شمالي ـ ميدان قصر الدشت ـ ـ شيراز ـفارس 7116312171


شيراز پشت باغ دلگشا ميدان امام خميني 20 متري حافظ 0711_7328859


خ تيموري نبش کوچه اداره برق 0711-2227618


شيراز خ قصردشت سه راه عفيف ابا 6265601


حد فاصل ميدان گل سرخ و پليس راه فسا ، ميدان ميوه و تره بار شيراز ، غرفه 15 7117208685
حد فاصل ميدان گل سرخ و پليس راه فسا ، ميدان ميوه و تره بار شيراز ، غرفه 62 7117422946
بلوار خليج فارس ، ميدان تره بار ، غرفه 105 7117202490
بلوار زرهي نبش بلوار باغ حوض ط زيرين پديده فرش 8314505
شيراز خ سپاه شمالي جنب دادسراي نظام 7117384450
م قصرالدشت ابتداي خ همت 0711-6315692
شيراز فل ه گاز خ جهاد کشاورزي جنب بان سامان 7112278818


فارس قايميه بلوار خليج فارس 711_8301001


خيابان قصر دشت روبروي پوستچي پاساژ گل گشت پلاک 21 0711-2305115
شيراز چهارراه خيرات مرکز خريد سپهر دومين مغازه سمت راست 0711-2359176
فلکه فخر اباد فروشگاه سپهر الکترود 0711-8391470
شهر فرهنگيان با هنر جنوبي روبروي 45 متري پ 41 8236182
خيابان نادر نبش کوچه 19 0711_2335679
خيابان فرصت شيرازي خيابان فاضل روبروي مجتمع فرهنگيان 7225268
فرهنگيان 8326507
تعاوني فرهنگيان 7222622154
شيراز خ تيموري نرسيده به فلکه فروشگاه فرهنگيان 0711-2249431
تعاوني فرهنگيان 0722_2622154
شيرازـفلکه سردخانه 20 متري فاضل فروشگاه فرهنگيان روبه روي مجتمع فرهنگي 7117225268
شيراز ـ خ زند روبروي بيمارستان شهيد فقيهي جنب بانک صادرات 7112302063
فلکه اطلسي ابتداي بلوار هجرت 0711-2263552
شيراز منطقه14 ب امير بير نبش 24 پاساژ مستجابي جنب قنادي يلدا 7118384217
چهارراه مشير بطرف سه راه نمازي 0711-2240082
بلوار سيبويه روبروي پمپ بنزين 0711-7383042
شيرازچهارراه ملاصدرا ابتدابلواربعثت 0711-6283501
بلوار گلستان نرسيده به چهارراه ادابيات موسسه ياس نوين پارسه 7112255768
شيراز بلوارميرزاي شيرازي قبل اززيرگذرصنايع 0711-6357160
بلوار خليج فارس ، ميدان ميوه و تره بار ، حجره 95 7118231244
ـدرخواست 1 پايانه ثابتـشيراز ميدان ميوه و تره بار غرفه 73 7117230666
ـدرخواست 1 پايانه ثابتـشيراز ميدان تره بار غرفه 124 7117509575
ميدان ميوه وتربار غرفه 31 7117237776
ميدان ميوه و تربار مرکزي غرفه 51 7117222076
ـدرخواست 1 پايانه ثابتـشيراز ميدان ميوه و تره بار غرفه 54 7117205183
ـ ـ ـ ـ غرفه 65 ـ م تره بار ـ ـ شيراز ـفارس 7117205237
شيراز چ اريا خ حدادي روبرو دمس نبش ک8 0711-2285887
بازارچه صدرا شعبه 2 ميلاد 0711-6414379
بلوار رحمت خ فکوري ايستگاه يک 0711-7515348
تيون 80320150390 0711-6204944
کوشک ميدان روبرو بوستان فردوس نبش ک4 جنب ساندويچ امير 0711-7517223
،،،، 7116358441
شيراز خ ساحلي بلوار مولوي نبش ک 4 و 02 متري صدر 0711-7306411
بلوار اميرکبير خيابان ترمينال روبروي بانک سپه انتهاي کوچه 7118334014
شيراز ميدان تره بار حجره 52 0711-7205649
بزن نبش خيابان سجادي فروشگاه افرا غرفه 44 7117228631
ـدرخواست 1 پايانه ثابتـشيراز ميدان ميوه و تره بار غرفه 79 7117324634
شيراز شهرک والفجر ازادگان بعد از خيابان ابرار جنب سوپرپارسيان 0711-8239720
بلوار هفت تنان بعد از بانک سپه جنب داروخانه دکتر نيک نهاد 7116248939
شيراز خيابان بني هاشمي روبروي پارک محله اي نبش کوچه 51جنب سوپررضا 0711-7503778
فارس شيراز شيراز بلوارنصرشرقي نصرآباد 7117233070
شيراز خ انقلاب چ اصلاح نژاد جنب ک 53 0711-8393598
شيراز ميدان تره بار حجره 441 0711-7241543
شيرازبلوارپاسدارانجنبممدرسولاله 7118439721
شيرازميدان يزرگ ميوه وتره بارشيرازغرفه 7230666
شهرگلستان بلوارعلامه اميني بعدازخ بامداد نبش وچه مجتمع تجا 7116215149

دریـچـــــــــــــــــــــه
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۴
غیر قابل انتشار: ۰
سعید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
1
1
دیروز سبد کالا دریافت کردم. تارخ بسته بندی مرغ ها 5/2/92 بود.
بهروز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
0
1
خبر آمد سبدی در راه است ...
حسین شیروی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
0
0
متاسفانه در خیلی از مراکز ذکر شده اصلاً سبد کالایی توزیع نمی شود و فروشگاه هیچ ارتباطی با مواد غذایی ندارد . در مراجعه هم می گویند که در سایت اشتیاه شده است بعنوان مثال : فروشگاه سپهر فلکه فخرآباد .
ایمان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
0
0
چرا الکی میگید؟در خیابان نادر کوچه 19 وجود نداره.فروشگاه الکترود فخرآباد هم جوشکاریه سبد کالا نمیدن که.
امین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
0
0
دوست دارم ، " سبد " " سبد " ...!!
.
.
دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه .... !!
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: