شیرازه

آرشیو نظرسنجی
چه کسی استاندار فارس شود؟
محمد احمدی
11.4%
محمد ابراهیم انصاری لاری
30.7%
محمد رضا رضازاده
21.93%
کریم شور انگیز
2.19%
محمدحسین فروزان مهر
19.3%
احمد وحیدی
14.47%