زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد

-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 1 30 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017نیلوفر آبی – ویتنام (مردم – رتبه دوم)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 2 28 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017دو گاو – آفریقای جنوبی (خلاقیت – فینالیست)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 3 26 1 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017جاده بی انتها به ترانسیلوانی – رومانی (طبیعت – رتبه دوم)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 11 15 1 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017سریگیا بزرگ – سری لانکا (طبیعت – فینالیست)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 4 27 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017پرونس – حاشیه تابستان، فرانسه (طبیعت – رتبه نخست)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 5 32 1 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017پل موتورسواران در حاشیه رودخانه در تایلند (مردم – فینالیست)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 6 21 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017ماز اسپانیایی – اسپانیا (شهری – فینالیست)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 7 23 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017طلوع خورشید در برج مرکوری – روسیه (شهری – مقام دوم)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 8 22 1 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017شکل گیری یخ ها – گرینلند (طبیعت – مقام سوم)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 9 18 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017انتهای خط – آمریکا (مردم- مقام اول)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 10 16 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017اوگو ل مارین – فرانسه (خلاقیت – فینالیست)
-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87 11 15 1 - زیباترین تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد در سال 2017سریگیا بزرگ – سری لانکا (طبیعت – فینالیست)