مهندس صدری عنوان کرد: تقویت شفاف سازی و فضای رقابتی در مناقصات شرکت مخابرات ایران

به گزارش شیرازه به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس سید مجید صدری در این بخشنامه با تاکید بر مورد فوق ، حضور کلیه مناقصه گران در جلسات بازگشایی تمام پاکات و پیشنهادها را کاملا مجاز عنوان کرد و افزود : این امر در شرایط منتشر شده مناقصه ها در مخابرات های مناطق سراسر کشور به صورت روشن باید تصریح و اطلاع رسانی گردد.

وی همچنین افزود: محل و تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات اعم از فنی و قیمت نیز در شرایط حضور در مناقصه باید قید شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: از این به بعد در اقدامی مهم ، جلسه ی پرسش و پاسخ با مناقصه گران در تمام مناقصات به نحو مقتضی برگزار شده و نتایج جلسه و هرگونه تجدید نظر در اسناد و مهلت مقرر مناقصه، قبل از برگزاری آن به تمام شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد.

مهندس صدری در راستای تشریح فضای رقابتی ایجاد شده در مناقصات و شفاف سازی بیشتر اضافه کرد : علاوه بر درج فراخوان و آگهی مناقصه که به روال معمول در جراید و وب سایت شرکت انجام می شود ، مشخصات تمام مناقصه های انجام شده در مخابرات ایران و تمام مخابرات های مناطق کشور باید به آگاهی نهادهای مرتبط با این حوزه برسد.

وی در تشریح بیشتر این نکته اظهار داشت : آگهی و فراخوان مناقصه ها در سراسر کشور باید در اختیار اتاق بازرگانی منطقه مربوطه ، سازمان نظام صنفی رایانه ای مناطق و همچنین سندیکای صنعت مخابرات ایران قرار گیرد.