کاریکاتور شیرازه/ صادرات نامریی در استان فارس 21 درصد افزایش یافت
صادرات نامریی در استان فارس 21 درصد افزایش یافت / کارتون : احمدرضا سهرابی