۰۶ فروردین ۱۳۹۹؛
کمینه، بیشینه ی دما و رطوبت ایستگاه های هواشناسی استان فارس
 به گزارش شیرازه، کمینه، بیشینه ی دما و رطوبت ایستگاه های هواشناسی استان فارس مورخ ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ را در جدول زیر ملاحظه می کنید:

کمینه، بیشینه ی دما و رطوبت ایستگاه های هواشناسی استان فارس