کاریکاتور شیرازه/ افول آمریکا
  به گزارش شیرازه، اتفاقات اخیر آمریکا و محرز شدن بیش از پیش افول آمریکا، سوژه کارتونی از احمدرضا سهرابی شد.

کاریکاتور شیرازه/ افول آمریکا