تانکر سوخت آتش گرفته به دنبال آتش نشانی!
سالهاست که مردم شهر ششده فسا در استان فارس به دلیل نداشتن آتش نشانی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

قنبری فعال فضای مجازی در واکنش به آتش گرفتن تانکر سوختی در این شهرستان و‌ عدم وجود آتش نشانی نوشت: تانکرحامل سوخت برای پمپ بنزین آتش می گیرد،راننده بابه خطرانداختن جان خود پشت فرمان نشسته وماشین رابه شهرششده می رساندوباکمال تعجب همه می گوینداینجاآتش نشانی ندارد !

مدتی قبل هم خانه ای درآتش سوخت تا تمام شد .
قابل توجه اینکه ششده پرجمعیت ترین بخش در نیمه جنوبی استان فارس است.
تانکر سوخت آتش گرفته به دنبال آتش نشانی!