عکس: حضور مسن ترین امام جمعه کشور در راهپیمایی
عکس: حضور مسن ترین امام جمعه کشور در راهپیمایی