شیرازه

شهدای 14 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 14 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 13 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 13 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 12 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 12 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 11 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 11 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 9 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 9 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 8 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 8 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 7 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 7 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 6 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 6 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 5 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 5 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.
شهدای 4 تیر استان فارس روزشمار دفاع مقدس:

شهدای 4 تیر استان فارس

استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 666 شهيد يكي از مناطق پيشرو در دفاع مقدس و انقلاب اسلامي بود.