شیرازه

بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/21

بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/21

در این بسته پیامکی مروری بر مهم‌ترین اخبار در ساعات گذشته خواهیم داشت.
بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/20

بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/20

در این بسته پیامکی مروری بر مهم‌ترین اخبار در ساعات گذشته خواهیم داشت.
پیامک ویژه شیرازه 98/8/19

پیامک ویژه شیرازه 98/8/19

در این بسته پیامکی مروری بر پیگیری پرونده بابک زنجانی در دولت حسن روحانی خواهیم داشت.
بسته پیامکی شبانه شیرازه 98/8/18

بسته پیامکی شبانه شیرازه 98/8/18

در این بسته پیامکی مروری بر مهم‌ترین اخبار امروز خواهیم داشت.
بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/18

بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/18

در این بسته پیامکی مروری بر مهم‌ترین اخبار در ساعات گذشته خواهیم داشت.
بسته پیامکی شبانه شیرازه 98/8/17

بسته پیامکی شبانه شیرازه 98/8/17

در این بسته پیامکی مروری بر مهم‌ترین اخبار امروز خواهیم داشت.
بسته پیامکی  شبانه شیرازه 98/8/16

بسته پیامکی شبانه شیرازه 98/8/16

در این بسته پیامکی مروری بر مهم‌ترین اخبار امروز خواهیم داشت.
بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/12

بسته پیامکی روزانه شیرازه 98/8/12

در این بسته پیامکی مروری بر مهم‌ترین اخبار در ساعات گذشته خواهیم داشت.